Условия за поверителност на личните данни

Цел на обработка на данните


Събирането и обработката на данните ви е нужна, за да може да използвате услугите ни, а именно да получите оферта или да сключим договор за дадени услуги. Личните данни служат за вашата идентификация.

Какви лични данни се обработват


За да заявите услуга са нужни имена, адрес за доставка, телефон и e-mail адрес. Не събираме данни от категория специални - етнически произход, биометрични данни, религиозни възгледи и т.н.

Срок на съхранение на данните


Съхраняваме лични данни за срок не по-дълъг от използвнето на услугите ни. При прекратяване използване на услугите ни - всички Ваши лични данни се изтриват безвъзвратно.

Предоставяне на данни на трети страни


Данните, които сте ни предоставили служат само за контакт с Вас и доставка. Те са неприкосновени и не се предостават на трети лица по никакав повод, освен в предвидените от закона ситуации.

Сигурност


Личните данни се защитават добронамерено и съвестно от загуба, унищожение, фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерното им разкриване чрез най-новите методи на криптиране и бекъпване. Данните се използват единствено за комуникация с вас и услугата доставка до адрес или офис на куриерска фирма.

Сподели с приятели

Често задавани въпроси

Повлиява ли използването на ENERGYWATER® MINERAL WATER DOCTOR върху функционирането на домашните пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)?
Как всъщност функционира ENERGYWATER® MINERAL WATER DOCTOR? Кога може да се установи разликата в качествата на водата?
Искаме да пречистим водата за целите на експлоатацията ѝ в обществена пералня. Подходящ ли е ERGYWATER® MINERAL WATER DOCTOR за работата на водата в обществена пералня?
На какво разстояние от водомера трябва да се монтира ENERGYWATER® MINERAL WATER DOCTOR?
Къде може да се купи ENERGYWATER® MINERAL WATER DOCTOR?